POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATEPrezenta Politică de confidențialitate („Politica”) are scopul de a te informa cu privire la datele tale cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitatea, scopul și durata prelucrării, drepturile pe care le ai în calitate de persoană vizată și modalitățile prin care îți poți exercita aceste drepturi. 


Politica are în vedere prelucrarea pe care o facem atunci când:

 • Utilizezi Site-ul;

 • Plasezi o Comandă / achiziționezi Produsele noastre / închei un contract cu noi;

 • Completezi și ne transmiți formularele disponibile pe Site sau puse la dispoziția ta după efectuarea Comenzii;

 • Ne contactezi din proprie inițiativă la datele de contact disponibile pe Site. 


Te rugăm să citești cu atenție prezenta Politică coroborat cu Termenii și condițiile disponibile pe Site. Efectuarea oricăreia dintre acțiunile menționate mai sus semnifică acceptarea Politicii de confidențialitate. Dacă nu ești de acord cu prevederile Politicii, te rugăm să nu folosești Site-ul și să nu întreprinzi nicio acțiune dintre cele descrise anterior. Te informăm că, în absența acordului tău cu privire la prezenta Politică, nu îți vom putea furniza Serviciile disponibile pe Site și nu vom putea răspunde solicitărilor tale. 


 1. IDENTITATEA OPERATORULUI 


Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate de DIGITAL ORIGINS SRL, cu sediul în București, Str. Vedea nr. 8, bl. 92, sc. 1, et. 3, ap. 18, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5777/2013, CUI RO31597910, în calitate de Operator și Furnizor al Produselor, denumit în continuare „Operatorul” sau „noi”.


Depunem toate eforturile rezonabile pentru a proteja datele tale. Nu vom transmite datele tale unor alte persoane decât cele indicate în prezenta Politică și nu le vom folosi în alte scopuri decât dacă avem acordul tău prealabil. 

 1. DEFINIȚII 

Operator / Noi

DIGITAL ORIGINS SRL, cu sediul în București, Str. Vedea nr. 8, bl. 92, sc. 1, et. 3, ap. 18, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5777/2013, CUI RO31597910

Site Persoană vizatăDate cu caracter personalCategorii speciale de date cu caracter personal

PrelucrareTransfer

RGPD

Legislația privind protecția datelor cu caracter personal

Autoritate de Supraveghere


Consimțământ

Destinatar
Utilizator ComandăClient


Contract / Termeni și condiții


Reprezentanți


https://digitalnation.ro și https://shop.digitalnation.ro si https://immshop.digitalnation.ro/


Orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date sunt prelucrate de către Operator (utilizatori, Clienți, potențiali Clienți etc).


Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, precum:  nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.


Datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, datele genetice, datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, datele privind sănătatea sau datele privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.


Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi, de exemplu, colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.


Divulgarea sau punerea în alt fel la dispoziția terțelor părți a Datelor cu caracter personal, fie prin transmiterea Datelor cu caracter personal respectivei terțe părți, fie prin permiterea accesului la Datele cu caracter personal prin alte mijloace.


Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.


Toate legile și regulamentele aplicabile în România, indiferent dacă sunt legislație primară (precum legile naționale și/sau RGPD) sau legislația secundară (precum Orientările Grupului de Lucru Art. 29 sau alte orientări emise de Autoritatea de Supraveghere), aplicabile Prelucrării Datelor cu caracter personal conform prezentei Politici. 


înseamnă Autoritatea Națională de Supraveghere și Protecție a Datelor cu Caracter Personal sau oricare altă autoritate căreia i s-au atribuit responsabilitățile de protecție a Datelor cu caracter personal în conformitate cu Legislația privind protecția datelor din oricare stat membru al Uniunii Europene. 


Orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.


Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă.


Orice persoană care accesează Site-ul.


Operațiunea prin care Utilizatorul își manifestă intenția de a achiziționa Produsele disponibile pe Site, în condițiile prevăzute în prezentul document, agreate de părți prin mijloace de comunicare electronică. În acest sens, efectuarea unei comenzi presupune completarea și transmiterea Formularului de achiziție disponibil pe Site, parcurgerea și acceptarea Termenilor și condițiilor și a Politicii de confidențialitate și efectuarea plății online, prin card bancar.


Utilizatorul care a efectuat una sau mai multe Comenzi. 


Înțelegerea intervenită între Client și Furnizor, la distanță, fără prezența fizică simultană a Părților, cu privire la achiziționarea și furnizarea Produselor, realizată prin Comanda efectuată de Client și acceptată de Furnizor, conform prevederilor legale în materie și a termenilor și condițiilor de pe Site. Angajați, delegați, colaboratori, consultanți, reprezentanți legali ai Clientului și/sau orice alte persoane împuternicite de către acesta, care sunt sau vor fi implicați în încheierea și executarea Contractului.  1. DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM. SCOPUL ȘI TEMEIUL PRELUCRĂRII.Date cu caracter personal ce pot fi prelucrate de Operator

Scopul prelucrării

Temeiul prelucrării datelor tale

 • Numele și prenumele reprezentantului legal, persoanei împuternicite și/sau ale persoanei desemnate pentru încheierea și executarea Contractului, reprezentanții Clientului


 • Numărul de telefon reprezentantului legal, persoanei împuternicite și/sau ale persoanei desemnate pentru încheierea și executarea Contractului, reprezentanților Clientului


 • Adresa de e-mail a reprezentantului legal, persoanei împuternicite și/sau ale persoanei desemnate pentru încheierea și executarea Contractului, reprezentanții Clientului


 • Funcția/poziția deținută de  reprezentantul legal, persoana împuternicită și/sau ale persoanei desemnate pentru încheierea și executarea Contractului, reprezentanții Clientului


 • Imaginea reprezentantului legal și a reprezentanților Clientului (imagini/resurse media furnizate pentru realizarea Produselor)

 • Completarea și transmiterea Formularului de achiziție / Plasarea Comenzii pe Site


 • Încheierea și executarea Contractului (realizarea și furnizarea Produselor contractate)


 •  Procesarea Comenzii – confirmarea plății și a Comenzii


 • Emiterea facturilor fiscale și îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile


 • Îndeplinirea obligațiilor legale (inclusiv prevenirea fraudelor)


 • Constatarea sau revendicarea unui drept în instanță 


 • Asigurarea unei bune comunicări între părți în vederea executării Contractului (transmiterea de comunicări/notificări, transmiterea facturilor fiscale, evaluarea produselor oferite etc)

 • Art. 6 alin. (1) lit. b) RGPD – încheierea sau executarea unui Contract


 • Art. 6 alin. (1) lit. c) RGPD – îndeplinirea unei obligații legale care îi revine Operatorului 


 • Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal


 • Legea contabilității nr. 82/1991


 • Legea nr. 365/2002


 • Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD – interesul legitim al Operatorului

 • Numele și prenumele reprezentantului legal, persoanei împuternicite și/sau ale persoanei desemnate pentru încheierea și executarea Contractului, reprezentanții Clientului


 • Numărul de telefon reprezentantului legal, persoanei împuternicite și/sau ale persoanei desemnate pentru încheierea și executarea Contractului, reprezentanților Clientului


 • Adresa de e-mail a reprezentantului legal, persoanei împuternicite și/sau ale persoanei desemnate pentru încheierea și executarea Contractului, reprezentanții Clientului


 • Funcția/poziția deținută de  reprezentantul legal, persoana împuternicită și/sau ale persoanei desemnate pentru încheierea și executarea Contractului, reprezentanții Clientului


 • Imaginea reprezentantului legal și a reprezentanților Clientului (imagini/resurse media furnizate pentru realizarea Produselor) • Verificarea identității și îndeplinirea criteriilor de eligibilitate 


 • Executarea Contractului


 • Asigurarea unei bune comunicări între părți în vederea executării Contractului


 • Constatarea sau revendicarea unui drept în instanță 


 • Arhivare și păstrare documente

 • Art. 6 alin. (1) lit. b) RGPD – încheierea sau executarea unui Contract


 • Art. 6 alin. (1) lit. c) RGPD – îndeplinirea unei obligații legale care îi revine Operatorului 


 • Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD – interesul legitim al Operatorului

 • Numele și prenumele reprezentantului legal, persoanei împuternicite și/sau ale persoanei desemnate pentru încheierea și executarea Contractului, reprezentanții Clientului


 • Numărul de telefon reprezentantului legal, persoanei împuternicite și/sau ale persoanei desemnate pentru încheierea și executarea Contractului, reprezentanților Clientului


 • Adresa de e-mail a reprezentantului legal, persoanei împuternicite și/sau ale persoanei desemnate pentru încheierea și executarea Contractului, reprezentanții Clientului


 • Funcția/poziția deținută de  reprezentantul legal, persoana împuternicită și/sau ale persoanei desemnate pentru încheierea și executarea Contractului, reprezentanții Clientului

 • Marketing direct 


 • Activități de promovare / marketing (alte forme de marketing decât marketingul direct)

 • Art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD – consimțământul persoanei vizate


 • Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD – interesul legitim al Operatorului

 • Numele și prenumele reprezentantului legal, persoanei împuternicite și/sau ale persoanei desemnate pentru încheierea și executarea Contractului, reprezentanții Clientului


 • Numărul de telefon reprezentantului legal, persoanei împuternicite și/sau ale persoanei desemnate pentru încheierea și executarea Contractului, reprezentanților Clientului


 • Adresa de e-mail a reprezentantului legal, persoanei împuternicite și/sau ale persoanei desemnate pentru încheierea și executarea Contractului, reprezentanții Clientului


 • Funcția/poziția deținută de  reprezentantul legal, persoana împuternicită și/sau ale persoanei desemnate pentru încheierea și executarea Contractului, reprezentanții Clientului


 • Conținutul mesajului/solicitării


 • Orice alte informații furnizate voluntar 

Date prelucrate în urma completării și transmiterii de către Utilizator sau Client a Formularului de Contact disponibil pe Site ori prin contactarea directă a Operatorului la adresele de contact disponibile pe Site


 • Informarea Utilizatorului/Clientului cu privire la serviciile și produsele oferite pe Site, la solicitarea acestuia


 • Oferirea unui răspuns la întrebările, sesizările, reclamațiile și solicitările Utilizatorului/Clientului

 • Art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD – consimțământul persoanei vizate


 • Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD – interesul legitim al Operatorului


 • Art. 6 alin. (1) lit. c) RGPD – îndeplinirea unei obligații legale care îi revine Operatorului 

 • Numele și prenumele și vârsta reprezentantului legal, persoanei împuternicite și/sau ale persoanei desemnate pentru reprezentarea IMM-ului în procesul de completare și transmitere a formularului de înscriere în Programul „IMM în Online”, respectiv de parcurgere a programului în numele IMM-ului


 • Numărul de telefon și adresa de e-mail  ale reprezentantului legal, persoanei împuternicite și/sau ale persoanei desemnate pentru reprezentarea IMM-ului în procesul de completare și transmitere a formularului de înscriere în Programul „IMM în Online”, respectiv de parcurgere a programului în numele IMM-ului


 • Funcția/poziția deținută de  reprezentantul legal, persoana împuternicită și/sau ale persoanei desemnate pentru reprezentarea IMM-ului în procesul de completare și transmitere a formularului de înscriere în Programul „IMM în Online”, respectiv de parcurgere a programului în numele IMM-ului


 • Orice alte informații furnizate voluntar 

Date prelucrate în urma completării și transmiterii Formularului de înscriere în Programul „IMM în Online” disponibil pe Site 


 • Analizarea solicitării și verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate


 • Contactarea / solicitarea de informații suplimentare în etapa de analiză a solicitării, dacă este cazul


 • Transmiterea răspunsului la solicitarea de înscriere în Programul „IMM în Online”


 • Transmiterea instrucțiunilor și a datelor de acces pe platforma aferentă Programului „IMM în Online”


 • Organizarea și desfășurarea, respectiv parcurgerea Programului „IMM în Online”

 • Art. 6 alin. (1) lit. b) RGPD – încheierea sau executarea unui Contract


 • Art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD – consimțământul persoanei vizate


 • Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD – interesul legitim al Operatorului

 • Adresa IP


 • Tipul de browser/sistem de operare folosit și versiunea acestora

 • Pentru prevenirea fraudelor


 • Pentru asigurarea securității Site-ului

 • Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD – interesul legitim al Operatorului


De asemenea, este posibil să folosim (inclusiv să publicăm) datele tale cu caracter personal, în format anonimizat, pentru a crea date statistice și/sau demografice, fără ca prin acestea să se dezvăluie sau să poată fi dezvăluită identitatea ta, în următoarele scopuri:


 • Întocmire de rapoarte, analize, studii de impact;

 • În scopuri proprii, în special pentru a îmbunătăți ori a lansa produse și servicii noi;

 • Realizarea de campanii de promovare a activității noastre, respectiv a produselor și serviciilor noastre.


 1. CATEGORII SPECIALE DE DATE CU CARACTER PERSONAL. DATE CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR.


Nu colectăm niciun fel de date care se circumscriu categoriei speciale de date cu caracter personal, astfel cum a fost definită în prezentul document. 


De asemenea, Site-ul și Serviciile noastre nu se adresează minorilor și nu intenționăm să colectăm date cu caracter personal aparținând minorilor. Luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că persoanele care ne furnizează date cu caracter personal sunt majore, fără a ne putea asuma răspunderea pentru datele false, incorecte ori incomplete furnizate nouă de aceste persoane. 


 1. SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 


Prelucrăm numai acele date cu caracter personal care sunt necesare pentru atingerea scopurilor arătate mai sus. 


În principal, prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizezi tu în mod direct prin una sau mai multe dintre următoarele acțiuni:


 • Utilizezi Site-ul;

 • Plasezi o Comandă / achiziționezi produsele noastre / închei un contract cu noi;

 • Completezi chestionarele/formularele disponibile pe Site sau puse la dispoziție după încheierea Contractului;

 • Ne contactezi din proprie inițiativă la datele de contact disponibile pe Site. 


Este posibil să colectăm în mod automat, prin utilizarea modulelor cookie, date transmise de dispozitivul tău (calculator, tabletă, telefon mobil etc), precum:


 • adresa de protocol de internet, codul IMEI, versiunea sistemului de operare;

 • date privind locația;

 • data și durata accesării Site-ului. 


Totodată, este posibil ca, în situația în care interacționezi cu unul dintre mesajele noastre de promovare de pe un Site ori o rețea socială, deținute de alte persoane decât Operatorul, să primim date colectate în urma interacțiunilor legate de publicitate/campanii de promovare. 


 1. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR TALE CU CARACTER PERSONAL 


Operatorul păstrează datele tale personale atât timp cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate.


Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi stocate după cum urmează:


Categorie de date cu caracter personal

Perioada de stocare

Datele necesare pentru plasarea Comenzii/ încheierea și executarea Contractului dintre noi:

 • Nume și prenume;

 • Ocupația / funcția ori poziția deținută;

 • Adresă de e-mail;

 • Număr de telefon;Datele vor fi păstrate pe toată perioada contractuală în vederea executării Contractului și îndeplinirii obligațiilor legale. După încetarea Contractului, Datele vor fi păstrate pentru o perioadă cel puțin egală cu termenele prevăzute de legislația aplicabilă, precum:

 • întocmirea și păstrarea documentelor financiar-contabile – 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia evidențele contabile au fost întocmite potrivit legislației contabile în vigoare;

 • ținerea evidenței Clienților, conform prevederilor legale – 5 ani de la data încetării contractului dintre părți;

 • revendicarea sau apărarea unor drepturi – se va lua în considerare termenul general de prescripție de 3 ani, prevăzut de Codul civil. 

După expirarea acestor termene, în urma unei analize pe care o vom face, fie vom șterge datele tale, fie le vom anonimiza și le vom folosi în scopuri statistice, de cercetare și dezvoltare.

Datele furnizate prin completarea și transmiterea Formularului de contact ori prin contactarea directă a Operatorului la adresele de contact indicate pe Site:

 • Nume și prenume

 • Adresa de e-mail

 • Conținutul mesajului

 • Orice alte date furnizate în mod voluntar de către persoana vizată

Datele vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru a răspunde solicitărilor, sesizărilor și reclamațiilor tale. După expirarea acestui termen, în urma unei analize pe care o vom face, fie vom șterge datele tale, fie le vom anonimiza și le vom folosi în scopuri statistice, de cercetare și dezvoltare.

Date colectate în mod automat:

 • Adresa IP

 • Tipul de browser/sistem de operare  folosit și versiunea acestora

Datele vor fi păstrate pentru o perioadă de maximum 3 ani de la ultima vizită pe Site a persoanei vizate. După expirarea acestui termen, în urma unei analize pe care o vom face, fie vom șterge datele tale, fie le vom anonimiza și le vom folosi în scopuri statistice, de cercetare și dezvoltare.

Date prelucrate în scopuri de marketing:

 • Nume și prenume;

 • Adresa de e-mail;

 • Numărul de telefon.

Datele tale vor fi păstrate până la retragerea consimțământului tău. După expirarea acestui termen, în urma unei analize pe care o vom face, fie vom șterge datele tale, fie le vom anonimiza și le vom folosi în scopuri statistice, de cercetare și dezvoltare.

Date furnizate prin completarea și transmiterea Formularului de înscriere în Programul „IMM în Online”

 • Nume și prenume

 • Vârstă

 • Adresa de e-mail

 • Număr de telefon

 • Funcția/poziția ocupată

 • Locul de muncă

Datele vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru a răspunde solicitării tale de înscriere.. După expirarea acestui termen, în urma unei analize pe care o vom face, fie vom șterge datele tale, fie le vom anonimiza și le vom folosi în scopuri statistice, de cercetare și dezvoltare.


Dacă ești admis în Program, datele tale vor fi prelucrate pe întreaga perioadă în care parcurgi Programul, precum și pentru o perioadă de 5 ani după încetarea ori retragerea ta din Program.


Te informăm că este posibil ca datele să nu poată fi șterse la expirarea termenelor menționate anterior în cazurile în care pentru îndeplinirea unor obligații legale ori a unor interese legitime ale Operatorului sunt necesare durate mai mari de păstrare. Spre exemplu, legea de impune să păstrăm anumite categorii de date (date financiare și bancare, date de identificare etc) pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la încetarea raportului juridic dintre tine și noi. 


În toate situațiile, dacă este cazul, după împlinirea duratei necesare conform scopurilor menționate ori după împlinirea duratei impuse de lege ori de protejarea intereselor legitime ale Operatorului, datele cu caracter personal vor fi șterse din evidența noastră sau vor fi luate măsuri pentru anonimizarea acestora, astfel încât identificarea persoanelor vizate în baza acestora să nu mai fie posibilă. 


 1. CUI DEZVĂLUIM DATELE TALE CU CARACTER PERSONAL


Operatorul va colecta și prelucra datele tale numai în scopurile și modalitățile declarate. 

Operatorul nu va transfera către terți datele personale colectate și stocate în baza de date, cu excepția partenerilor noștri (furnizori de servicii, furnizori de sisteme IT, parteneri, contabili, avocați, auditori, experți etc), cu care am încheiat contracte în acest sens și care se obligă să îndeplinească aceleași cerințe cu privire la confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal și să le prelucreze exclusiv în scopurile determinate de Operator. În aceste condiții, datele vor fi dezvăluite numai în măsura în care o asemenea dezvăluire este necesară.

De asemenea, vom putea dezvălui datele tale unor terțe părți în următoarele situații:

 • dacă îți exprimi consimțământul pentru o astfel de dezvăluire;

 • la solicitarea și conform instrucțiunilor tale, dacă îți exerciți dreptul la portabilitate;

 • datele tale pot fi divulgate către organele statului, în situația în care există o cerere expres din partea acestora și legea o impune ori dacă există în sarcina noastră obligații impuse de lege cu privire la securitatea națională, prevenirea sau combaterea unei activități ilegale;

 • către persoanele care acționează legal în numele tău, dacă această calitate este dovedită;

 • ori dacă dezvăluirea este necesară pentru protejarea bunurilor, drepturilor și persoanelor ori pentru a răspunde și a ne apăra împotriva unei reclamații.


Datele prelucrate de noi sunt stocate pe servere aflate în Europa. Dacă va fi necesar să transferăm datele către persoane afiliate ori prestatori de servicii dintr-o țară terță (din afara Spațiului Economic European – SEE), Operatorul va implementa măsuri adecvate pentru protejarea datelor și ne vom asigura că există un acord corespunzător privind transferul de date cu caracter personal, în conformitate cu standardele aprobate de Comisia Europeană și RGPD.


Unele informații pe care le colectăm pot fi publicate în formă anonimă (spre exemplu: informații despre numărul de utilizatori de pe Site, informații despre numărul de Clienți cărora le-am furnizat produsele noastre etc), însă nu vor fi vândute sau dezvăluite unor alte persoane.

 1. DREPTURILE TALE


Dreptul de a fi informat 

Prezentul document furnizează informațiile pe care ai dreptul să le primești în conformitate cu legislația aplicabilă. De asemenea, ai dreptul de a ne solicita o copie a datelor tale cu caracter personal pe care Operatorul le deține ori să ne soliciți informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor tale.

Dreptul de acces la datele tale cu caracter personal 

Ne poți solicita confirmarea că datele tale sunt prelucrate de noi și poți solicita informații privind modalitatea în care aceste date sunt gestionate. O astfel de cerere se adresează Operatorului, iar răspunsul este furnizat în termen de 30 de zile de la data cererii, în  mod gratuit (cu excepția cazului în care cererea este nefondată sau excesivă). Acest termen se poate prelungi cu două luni în cazul în care cererea este complexă. În acest caz, vei fi informat în termen de 30 de zile de la primirea solicitării cu privire la necesitatea și motivele extinderii termenului de răspuns.

Dreptul de rectificare 

Ne poți solicita rectificarea sau completarea datelor tale inexacte. Îți vom răspunde în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării. Acest termen se poate prelungi cu încă două luni în cazul în care cererea este complexă. În acest caz, vei fi informat în termen de 30 de zile de la primirea solicitării cu privire la necesitatea și motivele extinderii termenului de răspuns. Vom transmite modificările oricăror terțe părți care trebuie să le schimbe și te vom informa că acest lucru a fost făcut. 

Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal

Ne poți solicita oricând ștergerea datelor tale cu caracter personal, dar doar dacă nu există o obligaţie legală de păstrare. Totuși, te rugăm să ai în vedere că pot exista şi alte situații în care datele tale nu vor putea fi șterse (spre exemplu, dacă datele tale sunt prelucrate pentru îndeplinirea unor obligații legale ori pentru constatarea sau apărarea unui drept în justiție). Unde este posibil, Operatorul va respecta dreptul tău și vor șterge datele tale fără întârzieri nejustificate. 

Dreptul la restricționarea prelucrării

Poți alege să păstrăm datele tale, dar să ne soliciți să oprim prelucrarea. Acest lucru se poate cere atunci când dorești, spre exemplu, să verifici corectitudinea datelor sau scopul procesării acestora. 

Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal 

Datele tale se află înregistrate atât în format fizic cât și electronic, în baze de date prelucrate manual. Ai dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fără opoziție din partea noastră. Noi vom face tot ce se poate pentru a furniza informațiile într-un format portabil/structurat, utilizat în mod curent.

Dreptul de opoziție

Ai dreptul de a te opune oricând prelucrării datelor tale cu caracter personal și ne poți solicita să nu le mai prelucrăm.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri 

Nu practicăm luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv crearea de profiluri, cu efect juridic sau similar semnificativ pentru tine.

Dreptul de a depune plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției

Dacă nu ești mulțumit de răspunsul primit la solicitarea ta ori dacă apreciezi că îți sunt încălcate drepturile, ai dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, Bd. General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1. Procedura de soluționare a plângerilor este disponibilă aici.


Dreptul de retragere a consimțământului

Când prelucrarea se bazează pe consimţământul tău, îți poți retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, poți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, iar noi vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.


 1. EXERCITAREA DREPTURILOR TALE


Ne poți contacta oricând pentru exercitarea drepturilor tale, prin următoarele modalități:


 • transmiterea unei cereri scrise, semnată și datată de tine, la adresa de e-mail legaloffice@digitalnation.ro;  

 • transmiterea unei cereri scrise, semnată și datată de tine, la adresa poștală: București, Str. Popa Petre nr. 23, sector 2.


Este posibil ca în unele cazuri să nu te putem identifica întrucât nu ai furnizat suficiente date în solicitarea ta. În astfel de cazuri, îți vom solicita informații suplimentare care să permită identificarea ta. Dacă nu ne furnizezi aceste informații, nu suntem obligați să îți răspundem. 


Dacă ești nemulțumit cu privire la răspunsul oferit de Operator la solicitarea ta, ai dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa instanțelor de judecată.


 1. MĂSURI DE SECURITATE

Ne angajăm să luăm toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea unui nivel de protecţie şi de securitate adecvat în cadrul operaţiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal. În acest scop, bazele de date vor fi accesibile numai persoanelor autorizate.


Operatorul va prelucra datele cu caracter personal numai pentru scopurile pentru care au fost colectate, cu excepţia cazului în care persoana vizată îşi manifestă anterior consimţământul şi pentru prelucrarea în alte scopuri sau în alte cazuri permise de lege, și numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor stabilite, cu excepția situației în care în sarcina noastră există o obligație legală de a păstra datele pentru o perioadă mai lungă. 


Vom lua măsurile rezonabile pentru păstrarea datelor cu caracter personal de o manieră exactă, completată şi actualizată, pentru a îndeplini scopurile pentru care acestea au fost colectate, cu respectarea dreptului de acces, de intervenție și de opoziție. Datele inexacte sau incomplete vor fi rectificate sau eliminate din evidenţa curentă.

De asemenea, vom proceda la verificări periodice asupra datelor cu caracter personal deținute de organizația noastră, care nu mai servesc realizării scopurilor sau îndeplinirii unor obligaţii legale, vor fi distruse sau transformate în date anonime într-un interval de timp rezonabil, potrivit procedurilor stabilite de lege.

Nu ne putem asuma responsabilitatea pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date care se află în afara controlului nostru. Nu putem fi ținuți răspunzători pentru securitatea și conținutul site-urilor, platformelor sau serviciilor la care facem trimitere prin Site-ul nostru și care aparțin unor terțe părți. Asigurați-vă că citiți politica de confidențialitate aferentă fiecărui site/fiecărei platforme pe care îl/o accesați. 

Te sfătuim să păstrezi confidențialitatea datelor de acces la contul tău și să nu comunici datele tale prin mijloace de comunicare nesolicitate. 

 1. INFORMAȚII, SOLICITĂRI ȘI RECLAMAȚII. DATE DE CONTACT

Te poți adresa oricând Operatorului prin următoarele modalități:

 • Prin transmiterea unei solicitări scrise, semnate și datate de tine, la adresa de e-mail: legaloffice@digitalnation.ro

 • Prin transmiterea unei solicitări scrise, semnate și datate de tine, la adresa poștală: București, Str. Popa Petre nr. 23, sector 2. 


Ne poți contacta oricând pentru a solicita informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru a formula sesizări și reclamații, precum și pentru a exercita oricare dintre drepturile recunoscute de RGPD și descrise mai sus. 


Dacă este necesar, înainte de a răspunde unei solicitări, îți putem solicita informații suplimentare în vederea confirmării identității tale. Vom lua toate măsurile rezonabile pentru a răspunde solicitărilor într-un termen de 30 de zile, în mod gratuit. Informațiile/răspunsul la solicitare îți vor fi furnizate în termen de cel mult o lună de la primirea solicitării, în mod gratuit. Acest termen se poate prelungi cu încă două luni în cazul în care cererea este complexă. În acest caz, vei fi informat în termen de o lună de la primirea solicitării cu privire la necesitatea și motivele extinderii termenului de răspuns.


Dacă nu ești mulțumit de răspunsul primit la solicitarea dumneavoastră, ai dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, e-mail anspdcp@dataprotection.ro, telefon +40.318.059.211 sau +40.318.059.212. Procedura de soluționare a plângerilor este disponibilă prin accesarea paginii de internet a Autorității de Supraveghere sau prin accesarea următorului link:

 http://www.dataprotection.ro/?page=procedura_de_solutionare_a_plangerilor. 1. MODIFICAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE


Prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi supusă modificărilor în orice moment de către organizația noastră. Modalitatea de prelucrarea a datelor va fi cea prevăzută de cea mai nouă versiune a prezentei Politici de confidențialitate, disponibilă permanent prin accesarea Site-urilor  https://digitalnation.ro și https://digitalnation.ro/imm-one-stop-shop/. Ne rezervăm dreptul de a-ți transmite actualizări referitoare la această politică. Nu îți vom transmite alte tipuri de informații.