TERMENI ȘI CONDIȚII 

IMM – ONE STOP SHOP 
 1. IDENTITATEA OPERATORULUI / FURNIZORULUI 


1.1. Site-ul https://digitalnation.ro/imm-one-stop-shop/ si site-ul https://immshop.digitalnation.ro/ (în continuare „Site-ul”) este deținut și operat de DIGITAL ORIGINS SRL, persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Vedea nr. 8, bl. 92, sc. 1, et.3, ap. 18, sector 5, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5777/2013, CUI RO31597910 (în continuare „Operator” sau „Furnizor”). 


 1. OBIECTUL ȘI ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR


2.1. Utilizarea Site-ului și achiziționarea Produselor disponibile pe Site sunt reglementate de Termenii și condițiile de utilizare (în continuare „TCU”), precum și de restul documentelor menționate în prezentul document, fiind aplicabile tuturor utilizatorilor Site-ului și Clienților. 


2.2. Operatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezentul document (Termeni și condiții), varianta actualizată fiind disponibilă în permanență, în mod gratuit, pe Site, Secțiunea „Termeni și condiții”. 


2.3. Prezentele clauze nu se aplică şi paginilor de internet la care Site-ul face referire sau trimitere, dacă este cazul, iar Operatorul nu este răspunzător de conţinutul acestor site-uri aparţinând unor terţe persoane. Prezentarea unor link-uri de internet aparţinând unor terțe persoane se poate face în scop informativ sau în scop publicitar.


2.4. Accesul la Site este permis în mod gratuit și liber pentru orice Utilizator, nefiind solicitată Utilizatorului înregistrarea și/sau efectuarea vreunei plăți pentru simplul accesul la Site. Operatorul/Furnizorul nu solicită crearea unui cont pentru achiziționarea Produselor disponibile pe Site. 


2.5. Accesul și utilizarea Site-ului, precum și efectuarea Comenzilor, respectiv achiziționarea Produselor și furnizarea acestora sunt supuse și reglementate de prezentul document (Termeni și condiții), de politicile și/sau alte condiții disponibile pe Site, precum și de toate legile și regulamentele în materie. Folosirea Site-ului, efectuarea Comenzilor, achiziționarea și furnizarea Produselor nu sunt posibile în lipsa unui acord asupra Termenilor și Condițiilor și asupra politicilor și a altor condiții disponibile pe Site. În situația în care nu sunteți de acord cu prevederile acestor documente, vă rugăm să nu utilizați Site-ul și să nu efectuați Comenzi. 


2.6. În sensul art. 2.5, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor și a celorlalte documente disponibile pe Site și/sau la care face referire prezentul document. Accesarea, parcurgerea și utilizarea Site-ului, completarea formularului de achiziție, respectiv efectuarea de comenzi și achiziționarea de Produse presupun acceptarea implicită și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a celorlalte documente disponibile pe Site. Prin acceptarea acestora, sunteți de acord să respectați toate clauzele stipulate în prezentul document și vă asumați răspundere pentru orice încălcare adusă acestuia.


2.7. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în orice moment Site-ului, Produselor și prețurilor noastre, Termenilor și Condițiilor și a celorlalte documente disponibile pe Site. Modificările vor fi aduse la cunoștința publicului prin postarea pe Site a variantei actualizate a acestor documente, fără nicio altă notificare. Schimbările importante vor fi comunicate în manieră adecvată, dacă este cazul. Asigurați-vă că recitiți în mod regulat documentele disponibile pe Site deoarece, dacă accesați/utilizati Site-ul și efectuați Comenzi, se va considera că ați fost de acord cu documentele în versiunea publicată pe Site-ul nostru la momentul realizării acestor acțiuni. Unei Comenzi i se vor aplica prevederile în vigoare, disponibile pe Site, de la momentul efectuării acestei Comenzi.


2.8. Site-ul este oferit fără niciun fel de garanții. Operatorul Site-ului nu este ținut răspunzător pentru nicio defecțiune, eroare, blocare sau indisponibilitate temporară sau permanentă a Site-ului. 


2.9. Ne rezervăm dreptul de a refuza accesul pe Site și/sau plasarea, procesarea, acceptarea și onorarea unei Comenzi, respectiv anularea comenzii sau suspendarea realizării/furnizării Produselor în următoarele situații, fără a se limita la acestea:

 1. Operatorul/Furnizorul are suspiciuni rezonabile cu privire la identitatea Utilizatorului/Clientului;

 2. Operatorul/Furnizorul are/au suspiciuni rezonabile că Produsele vor fi folosite în scopuri ilicite sau imorale ori în scopuri contrare prezentului document ori a legislației incidente;

 3. Utilizatorul/Clientul utilizează Site-ul și/sau Produsele în mod abuziv, ilicit, imoral, ilegal;

 4. Plata/tranzacția nu a fost confirmată și/sau există suspiciuni rezonabile cu privire la aceasta;

 5. Utilizatorul/Clientul are o conduită de natură a prejudicia drepturile, interesele și/sau imaginea Operatorului/Furnizorului,  a afiliaților săi ori a celorlalți Utilizatori/Clienți;

 6. Utilizatorul/Clientul furnizează date false, incorecte sau incomplete și/sau plasează comenzi false ori frauduloase;

 7. Utilizatorul/Clientul nu respectă instrucțiunile prevăzute pe Site privind efectuarea unei Comenzi și/sau utilizarea Site-ului/Produselor;

 8. Utilizatorul/Clientul utilizează Site-ul în alte scop decât cel de informare și plasare comenzi ori încalcă oricare dintre prevederile prezentului document, ale politicilor și documentelor la care se face referire în acest document, ale politicilor proprii unora dintre Produsele sau instrumentele/platformele puse la dispoziția Utilizatorului/Clientului de către Operator/Furnizor, ale contractului și/sau ale legislației în vigoare;

 9. Utilizatorul/Clientul încalcă (sau există suspiciuni rezonabile că va încălca) drepturile de proprietate intelectuală și sau confidențialitatea informațiilor ce aparțin Operatorului/Furnizorului, dacă este cazul.


2.10. În situațiile prevăzute la art. 2.9, dacă este posibil, Furnizorul va informa Utilizatorul/Clientul cu privire la măsurile luate și motivele pe care se întemeiază acestea și, dacă este cazul (dacă s-a realizat tranzacția), iar Furnizorul nu a suferit un prejudiciu, se va restitui Clientului contravaloarea Produselor achiziționate. 


2.11. Dacă situațiile prevăzute la art. 2.9 constituie încălcare a legii și/sau au generat prejudicii Operatorului/Furnizorului, ne rezervăm dreptul de a sesiza autoritățile competente pentru sancționarea persoanei vinovate și, de asemenea, ne rezervăm dreptul de a parcurge toate procedurile prevăzute de lege în vederea reparării în integralitate a prejudiciilor cauzate, prezente sau viitoare, inclusiv beneficiul nerealizat și cheltuielile de judecată (incluzând și onorariile avocaților angajați de Operator/Furnizor). 


2.12. Clientului îi sunt interzise acțiunile de preluare, copiere, imitare, implementare, modificare și/sau distribuire, în tot sau în parte, a produselor, informațiilor, materialelor, metodologiilor, instrumentelor, tehnologiilor, proceselor ș.a.m.d. de care a luat cunoștință/la care a avut acces în urma realizării/furnizării Produselor de către Furnizor, în afara scopului pentru care Produsele au fost furnizate.


2.13. În același sens, Clientului îi este interzis să revândă, să sublicențieze, să cesioneze, să distribuie și/sau să utilizeze Produsele, instrumentele, platformele, informațiile, materialele, metodologiile, tehnologiile, procesele ș.a.m.d. de care a luat cunoștință/la care a avut acces în urma realizării/furnizării Produselor de către Furnizor în scopuri comerciale și/sau în orice alte scopuri, în interes propriu sau în interesul unei terțe persoane, în afara scopul declarat și pentru care Produsele au fost furnizate. 


2.14. Pentru evitarea oricărui dubiu, Produsele sunt furnizate Clientului pentru dobândirea/creșterea/optimizarea prezenței sale în online, acestea fiind oferite la un preț avantajos cu scopul sprijinirii procesului de digitalizare a IMM-urilor din România. 


 1. DEFINIȚII


Operator

DIGITAL ORIGINS SRL, persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Vedea nr. 8, bl. 92, sc. 1, et.3, ap. 18, sector 5, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5777/2013, CUI 31597910.

Site 

https://digitalnation.ro/imm-one-stop-shop/ si https://immshop.digitalnation.ro/ 

Utilizator 

Orice persoană care accesează Site-ul.

Comandă 

Operațiunea prin care Utilizatorul își manifestă intenția de a achiziționa Produsele disponibile pe Site, în condițiile prevăzute în prezentul document, agreate de părți (Client și Furnizor) prin mijloace de comunicare electronică. În acest sens, efectuarea unei comenzi presupune completarea și transmiterea Formularului de achiziție disponibil pe Site, parcurgerea și acceptarea Termenilor și condițiilor și a Politicii de confidențialitate și efectuarea plății online, prin card bancar.

Client

Utilizatorul care îndeplinește criteriile de eligibilitate, a completat formularul de achiziție disponibil pe Site și a finalizat comanda. 

Preț

Contravaloarea Produselor disponibile pe Site. Prețul este adus la cunoștința publicului prin afișare pe Site. Prețul nu include TVA. 


Plată / Tranzacție 


Operațiunea de plată realizată de Client în schimbul achiziționării Produselor disponibile pe Site. Prețul se achită în avans, la momentul efectuării Comenzii. 

Specificații

Orice descriere aferentă Produselor disponibile pe Site.

Contract

Înțelegerea intervenită între Client și Furnizor, la distanță, fără prezența fizică simultană a Părților, cu privire la achiziționarea, realizarea și furnizarea Produselor, realizată prin Comanda efectuată de Client și acceptată de Furnizor, conform prevederilor legale în materie și a termenilor și condițiilor de pe Site. 

Termeni și condiții (TCU)

Prezentul document, precum și oricare alt document la care se face referire în acesta, direct sau indirect, care reglementează relația dintre Operator/Furnizor și Utilizator/Client.  1. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI 


4.1. Prezentul document reprezintă termenii și condițiile specifice de furnizare a Produselor disponibile pe Site, care presupun acceptarea din partea Utilizatorului/Clientului care dorește să utilizeze Site-ul, respectiv să beneficieze de Produsele oferite de către Furnizori. Prin acceptarea termenilor și condițiilor, respectiv prin efectuarea unei Comenzi și acceptarea Comenzii de către Furnizor, contractul se consideră încheiat între părți.

 

4.2. Pentru evitarea oricărui dubiu, contractul se încheie între părți la distanță, fără prezența fizică simultană a Furnizorului și Clientului, în cadrul unui sistem de prestare de servicii la distanță, prin utilizarea exclusivă a mijloacelor de comunicare la distanță. În acest sens, prezentul document are valoare de contract. fiind valabil încheiat la distanță, exclusiv prin utilizarea de mijloace de comunicare la distanță, fără prezența fizică simultană a părților și fără a fi necesară semnătura părților (olografă sau electronică). Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile convin că semnătura nu reprezintă în niciun caz o condiție de validitate a Contractului. 

 

4.3. Furnizorul va stoca Contractul după încheierea acestuia și îl va putea pune la dispoziția Clienților, prin e-mail, la solicitarea acestora. Contractul se consideră încheiat între Părți la momentul primirii de către Client a emailului de confirmare a Comenzii și rămâne în vigoare până la data îndeplinirii obiectului său.

 

4.4. Clientul este informat și acceptă că pentru anumite Produse pot exista politici proprii de utilizare a acestora, în afara controlului ori voinței Furnizorului. 

 

4.5. Clientul este obligat să completeze formularul de achiziție în mod corect și complet și să furnizeze toate informațiile/datele/documentele solicitate, pe propria sa răspundere. 


 1. EFECTUAREA COMENZII 

 

5.1. Criterii de eligibilitate. Produsele disponibile pe Site pot fi achiziționate numai de către IMM-urile din România (prin reprezentanții acestora), adică persoanele juridice cu sediul în România și care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de Legea nr. 346/2006 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv:

 1. au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;

 2. realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans. 

 

5.2. Încadrarea persoanei juridice ca IMM, potrivit legii naționale, va fi supusă verificării de către Furnizor. În acest sens, la momentul efectuării Comenzii, Utilizatorul/Clientul va furniza în mod obligatoriu și CUI-ul, care va fi verificat de către Furnizor prin intermediul informațiilor puse la dispoziția publicului de către instituțiile/autoritățile competente. 

 

5.3. Prin finalizarea unei Comenzi, Clientul declară pe proprie răspundere și garantează că este reprezentantul legal al persoanei juridice în numele și pe seama căreia realizează Comanda ori ca a fost împuternicit să acționeze în numele și pe seama persoanei juridice în acest sens, respectiv că persoana juridică se încadrează în categoria IMM-urilor. Clientul înțelege că acestea reprezintă condiții esențiale ale contractului și își asumă în integralitate răspunderea pentru cele declarate. 

 

5.4. Plasarea Comenzii. Comanda se plasează prin intermediul Site-ului, după cum urmează:

 1. Utilizatorul accesează Site-ul, selectează și adaugă în coșul de cumpărături Serviciul/Produsul dorit și completează Formularul de achiziție disponibil pe Site;

 2. Utilizatorul citește și acceptă Termenii și Condițiile, Politica de confidențialitate și restul documentelor menționate în acestea și/sau pe Site;

 3. Utilizatorul finalizează Comanda prin efectuarea plății integrale a Produselor selectate. Plata se realizează exclusiv online, cu cardul bancar.


5.5. Simpla adăugare în coșul de cumpărături a unui Serviciu/Produs, respectiv simpla completare a formularului de achiziție nu semnifică o Comandă. O Comandă se consideră realizată numai după efectuarea integrală a plății.


5.6. Orice Comandă realizată pe Site este supusă confirmării Furnizorului. Confirmarea Comenzii se va realiza prin contactarea Clientului, prin e-mail sau telefonic. Prin realizarea unei Comenzi, Clientul este de acord cu această modalitate de confirmare a Comenzii și acceptă în mod expres să fie contactat de către Furnizor în scopurile declarate. Clientul înțelege că termenul pentru procesarea și confirmarea Comenzii poate varia între 1-3 zile lucrătoare de la data efectuării Comenzii. 


5.7. În sensul art. 5.6, contactarea Clientului se va realiza în următoarele scopuri:

 1. Pentru confirmarea Comenzii și a plății ori, dacă este cazul, pentru a aduce la cunoștința Clientului eventualele nereguli referitoare la Comandă sau la plată, precum și în situațiile prevăzute la art. 2.9;

 2. Pentru purtarea discuțiilor inițiale cu privire la caracteristicile Produselor;

 3. Pentru stabilirea persoanelor de contact și a planului de realizare/furnizare a Produselor;

 4. Pentru executarea Contractului între părți;

 5. Pentru a asigura o comunicare eficientă cu Clientul pe tot parcursul desfășurării relației contractuale;

 6. În orice situație în care se impune contactarea Clientului în legătură cu contractul. 


5.8. Furnizorul va începe procesul descris la art. 5.16 numai după confirmarea Comenzii și a plății integrale a prețului Produselor.


5.9. Clientul este informat și înțelege că plasarea unei Comenzi implică asumarea angajamentului de a plăti în integralitate prețul Produselor comandate și că, în lipsa confirmării tranzacției de plată, Furnizorul nu este obligat la furnizarea Produselor, iar Comanda va fi anulată, conform art. 5.10. Pentru evitarea oricărui dubiu, Comanda va fi confirmată numai după confirmarea plății (de către procesatorul de plăți online ori de către instituția bancară la care Furnizorul are contul bancar deschis). 


5.10. Orice Comandă plasată poate fi refuzată ori anulată de către Furnizor dacă:

 1. Este incidentă vreuna dintre situațiile prevăzute la art. 2.9;

 2. Clientul furnizează date false, incomplete, incorecte;

 3. Clientul nu realizează în integralitate plata Produselor comandate;

 4. Plata realizată de către Client nu este acceptată sau este invalidată;

 5. Din orice motive, Furnizorul se află în imposibilitate de a furniza Produsele (incluzând dificultăți de natură tehnică și/sau operaționale);

 6. Clientul nu face dovada că întrunește criteriile de eligibilitate;

 7. Este incidentă oricare altă situație prevăzută în prezentul document, în politicile și documentele la care facem referire în acest document ori de legislația în vigoare și care atrage refuzul sau anularea unei Comenzi. 


5.11. Dacă legea permite, Furnizorul va înștiința Clientul cu privire la refuzul ori anularea Comenzii și, dacă este cazul, va restitui în integralitate sumele aferente Comenzii refuzate/anulate, dacă acestea au fost încasate de către Furnizor. Furnizorul nu va fi ținut răspunzător față de Client în cazul anulării/imposibilității/refuzului de onorare a unei Comenzi, în nicio situație. 

5.12. Furnizorul va putea pune la dispoziție pe Site un formular pentru obținerea unui voucher, cu ajutorul căruia IMM-ul selectat va primi un produs IT cu titlu gratuit. Produsele IT oferite astfel vor fi cele descrise pe Site la secțiunea dedicată voucherelor. Formularul poate fi completat și transmis de către orice Utilizator/Client care se circumscrie sferei descrise la art. 5.1, iar selecția se va face aleatoriu. 

5.13. Completarea și transmiterea formularului menționat la art. 5.12 nu reprezintă o etapă obligatorie pentru efectuarea unei Comenzi, fiind doar o opțiune pe care o au la îndemână persoanele care doresc să obțină un produs IT gratuit. 

 

5.14. După transmiterea formularului completat, Operatorul va putea contacta solicitantul, prin e-mail sau telefonic, în situația în care acesta a fost selectat pentru a primi voucherul. Este posibil ca Operatorul să contacteze solicitantul și în vederea discutării informațiilor furnizate și identificării produsului care se pliază pe nevoile, resursele și planurile solicitantului.

 

5.15. Completarea și transmiterea formularului nu asigură solicitantului obținerea voucherului și nici nu echivalează cu plasarea unei Comenzi și nu obligă solicitantul la plata vreunei sume de bani, respectiv nu obligă Operatorul/Furnizorul la oferirea unui răspuns și/sau la furnizarea unui Serviciu/Produs. 

 

5.16. Personalizarea și furnizarea Produselor. Produsele vor fi furnizate Clientului exclusiv de la distanță, online, prin canale și mijloace de comunicare electronică. Niciunul dintre Produsele disponibile pe Site nu presupune deplasarea și prezența fizică a Furnizorului la sediul, punctul de lucru ori spațiul în care își desfășoară activitatea Clientul. 

 

5.17. După efectuarea și confirmarea Comenzii, Furnizorul va contacta Clientul în vederea parcurgerii unui proces de discovery, de stabilire a nevoilor și resurselor Clientului. Acest proces va putea urma următoarele etape:

 1. Etapa inițială: contactarea Clientului pentru stabilirea persoanelor și a datelor de contact, pentru furnizarea listei de informații pe care Clientul va trebui să le pregătească/furnizeze în funcție de Serviciul/Produsul ales, precum și pentru stabilirea coordonatelor unei prime întâlniri. Întâlnirea dintre reprezentanții Clientului și reprezentanții Furnizorului se va desfășura exclusiv prin mijloace de comunicare la distanță, în maximum 7 zile de la confirmarea comenzii;

 2. Întâlnire între reprezentanții Părților: reprezentanții Furnizorului și reprezentanții Clientului se vor întâlni online pentru a analiza Serviciul/Produsul ales de Client și informațiile disponibile/necesare și pentru a stabili termenele de execuție;

 3. Customizarea Serviciului/Produsului: pe baza informațiilor, materialelor, resurselor ș.a.m.d primite de la Client, Furnizorul va începe procesul de customizare;

 4. Prezentarea produsului către Client: Furnizorul transmite produsul către Client și solicită aprobarea acestuia/feedback asupra produsului. Vor fi permise maximum 3 runde de feedback și numai dacă acestea privesc specificațiile Clientului. Orice solicitare suplimentară și/sau diferită de ceea ce s-a discutat înainte de customizarea Produsului, precum, dar fără a se limita la acestea,  modificarea  conceptului,  adăugarea sau modificarea de funcționalități, solicitări de adăugare teme, imagini, resurse suplimentare etc. În acest din urmă caz, dacă Furnizorul acceptă, modificările vor fi făcute numai cu perceperea unor tarife suplimentare. 

 5. Furnizarea Produsului final: după finalizarea rundei/rundelor de feedback și/sau implementarea modificărilor suplimentare conform lit. d), Furnizorul va transmite Clientului Produsul final. 

 

5.18. Data de începere a personalizării Produsului va fi determinată de Părți, conform etapelor menționate mai sus. După finalizarea discuțiilor și stabilirea detaliilor de personalizare, Produsul final va fi furnizat într-un interval de 7-10 zile. 


 1. PREȚUL PRODUSELOR. FACTURARE. PLATĂ. 

 

6.1. Prețul Produselor este afișat pe Site într-un mod vizibil și facil de observat de către Utilizator/Client. 

 

6.2. Prețurile afișate pe Site sunt exprimate în lei, fără TVA. Facturarea și plata se vor realiza în lei. 

 

6.3. Luăm toate măsurile pentru a ne asigura că prețurile afișate pe Site sunt corecte și actuale. Vom putea modifica, în orice moment și din orice motiv, prețurile afișate pe Site. Prețul Produselor va fi cel afișat pe Site la momentul plasării Comenzii. 

 

6.4. Prin excepție de la art. 6.3, în situația în care se constată o eroare în afișarea prețurilor corecte/actualizate, vom informa fără întârziere Clientul și, după caz: (i) dacă suma achitată de Client este mai mare decât prețul, vom restitui diferenta achitată suplimentar de către Client; (ii) dacă suma achitată de Client este inferioară prețului corect, vom solicita Clientului achitarea diferenței rămase neacoperite. În această din urmă situație, dacă Clientul nu procedează la achitarea integrală a prețului ori dacă Clientul nu confirmă Comanda cu noul preț, Comanda va fi anulată, iar suma deja achitată de către Client în baza Comenzii anulate va fi restituită fără întârziere. 

6.5. Modalități de plată

6.5.1. Plata online, cu cardul bancar

6.5.1.1. Plata aferentă Comenzii efectuate pe Site poate fi efectuată de către Client online, cu cardul bancar, prin intermediul procesatorului de plăți online PayU. 

6.5.1.2. Operatorul/Furnizorul nu procesează și nu stochează datele cardului Clientului. Orice procesare de date necesară pentru efectuarea plății se va realiza prin intermediul PayU. 

6.5.1.3. Plata efectuată cu cardul este supusă validării și autorizării PayU. Dacă PayU nu autorizează plata, din orice motiv (card expirat, date card introduse greșit, fonduri insuficiente, suspiciune de fraudă, erori tehnice etc), Comanda se anulează, conform prevederilor prezentului document. 

 

6.6. Termen de plată. Facturare. 

6.6.1. Plata prețului Produselor se va achita în avans, integral, la momentul efectuării Comenzii. După confirmarea plății și a comenzii, Furnizorul va emite și va comunica Clientului, prin e-mail, factura fiscală în format electronic, în termen de 1-3 zile lucrătoare de la confirmarea Comenzii. 

6.6.2. Neplata prețului la termenul și în condițiile prevăzute în prezentul document atrage anularea automată a Comenzii. 

6.6.3. Orice promoție sau campanie publicată pe Site va fi valabilă numai în perioada și în condițiile specificate pe Site și se va reglementa prin termeni și condiții proprii. 

6.6.4. Furnizorul își rezervă dreptul de a acorda reduceri de preț, parțiale sau totale. În această situație, persoanele juridice selectate vor primi un voucher pe care îl vor putea utiliza la momentul efectuării Comenzii. În funcție de tipul de discount, vor putea fi achiziționate Produse la un preț mai mic sau în mod gratuit. Utilizarea unui cod de discount se face pe propria răspundere a Utilizatorului/Clientului, care va declara și va garanta că are dreptul de a utiliza codul respectiv. Utilizarea unui cod de discount în mod fraudulos și/sau de către o persoană care nu este îndrituită, respectiv furnizarea de informații false, atrage dreptul Furnizorului de a anula Comanda / de a înceta de îndată realizarea/furnizarea Produselor către această persoană și obligarea acesteia la repararea integrală a prejudiciului suferit de Furnizor prin aceste acțiuni. 

6.6.5. Operatorul/Furnizorul nu sunt și nu pot fi ținuți răspunzători pentru niciun cost suplimentar suportat de Client peste prețul Produselor, care nu este solicitat și/sau încasat de Furnizori, precum, dar fără a se limita la acestea, taxe și comisioane bancare percepute de banca Clientului, comisioane de schimb valutar din moneda contului în moneda în care se efectuează vânzarea, percepute de banca la care Clientul are contul deschis etc. 

6.6.6. Clientul este informat că factura fiscală se generează automat și va cuprinde datele inserate de Client în formularul de achiziție. Pot exista situații în care, din motive tehnice ori alte motive independente de voința noastră, factura să nu ajungă la Client în termenul menționat în prezentul document, caz în care vă rugăm să ne contactați la adresele indicate pe site. De asemenea, în cazuri specifice, ne rezervăm dreptul necondiționat de a anula factura deja emisă și de a vă informa cu privire la această măsură și la motivele care au determinat luarea acestei măsuri.


 1. DREPTUL DE RETRAGERE 

 

7.1. Având în vedere prevederile OUG 34/2014 și categoria de persoane cărora li se adresează Produsele disponibile pe Site (persoane juridice), care nu se încadrează în noțiunea de „consumator”, astfel cum este aceasta definită de legislația în vigoare, dreptul de retragere nu este aplicabil. 

 

 1. PRODUSE OFERITE. CARACTERISTICILE PRODUSELOR DISPONIBILE PE SITE.


8.1. Produsele disponibile pe Site sunt furnizate de către Digital Origins SRL și prezentate sub brandul Digital Nation. 


8.2. Produsele oferite de Furnizor sunt cele prezentate pe Site, alături de specificațiile/funcționalitățile aferente fiecăruia dintre acestea. 


8.3. Produsele și prețurile pot fi modificate în orice moment de către Furnizor. Modificările vor fi aduse la cunoștința Utilizatorilor/Clienților prin intermediul Site-ului. 


8.4. Clientul înțelege și acceptă necondiționat următoarele:


 1. Website de prezentare

8.4.1. Produsul „Website de prezentare” va fi realizat pe baza unei arhitecturi standard/prestabilite din punct de vedere al funcționalităților și al numărului de pagini, iar personalizarea (inserare logo, denumire, imagini, text etc) se va realiza exclusiv cu resursele/materialele furnizate de Client, pe răspunderea exclusivă a acestuia din urmă. În situația în care materialele fotografice puse la dispoziție de către Client nu corespund din punct de vedere calitativ, la libera sa alegere, Furnizorul poate pune la dispoziția Clientului maximum 3-4 imagini preluate de pe platformele gratuite de resurse media. Având în vedere că aceste resurse nu sunt create de Furnizor, nu ne putem asuma răspunderea pentru utilizarea acestora de către Client. 

8.4.2. Produsul „website de prezentare” va avea cel mult 4 (patru) pagini / următoarele funcționalități: 

 1. Menu bar (logo + 3 butoane – Home, Despre noi, Servicii, Contact);

 2. Slider;

 3. Secțiune Value proposition;

 4. Formular de contact;

 5. Butoane de social media;

 6. Footer. 

8.4.3. Funcționalitățile prevăzute la art. 8.4.2. vor putea suferi exclusiv modificări de formă, orice alte funcționalități, template-uri care nu sunt oferite cu titlu gratuit sau cerințe ale Clientului urmând a fi tarifate suplimentar, dacă Furnizorul este de acord cu realizarea acestora. 

8.4.4. Produsul „website de prezentare” nu include numele de domeniu, servicii de mentenanță, hosting, actualizare de conținut, copyright și suport tehnic. Acestea vor fi achiziționate de către client, pe cheltuiala și răspunderea sa. Clientul înțelege că pentru realizarea și utilizarea unui website achiziționarea numelui de domeniu și a serviciilor de hosting reprezintă condiții obligatorii și esențiale. 

8.4.5. Clientul înțelege și acceptă că variantele de design/concept de website prezentate pe Site sunt doar cu titlu de exemplu, iar Furnizorul nu își asumă decât livrarea unui website de prezentare cu funcționalitățile menționate. În acest sens, Furnizorul nu își asumă și nu garantează că va livra Clientului un website de prezentare având același design ca cele prezentate cu titlu de exemplu. 

8.4.6. Având în vedere că produsul „website de prezentare” este realizat prin intermediul platformelor de tip open-source, pe baza unor template-uri prestabilite, Furnizorul nu poate transmite mai multe drepturi decât cele prevăzute de aceste platforme și nu își poate asuma răspundere pentru o eventuală încălcare a unor drepturi de proprietate intelectuală sau de altă natură aparținând unor terți. Prezenta clauză este pe deplin aplicabilă și cu privire la resursele media preluate de pe platforme terțe. 


B. Produsul „Magazin online” 

8.4.7. Clientul înțelege și acceptă că prin achiziționarea produsului „Magazin online” (Shopify, Facebook, Instagram), Furnizorul va oferi exclusiv implementare/configurare de magazin online pe platformele terților – Shopify, Facebook sau Instagram, respectiv colectarea și adăugarea datelor necesare pentru setare și configurare, adăugarea primelor 10 (zece) produse online și asistență oferită Clientului pentru a înțelege cum se gestionează zona de administrare.

8.4.8. În sensul art. 8.4.7, pentru magazinul online creat prin intermediul platformei Shopify, Furnizorul va utiliza soluția de e-commerce oferită de platforma terță, pe care o va personaliza conform discuțiilor cu Clientul prin: setarea temei, a culorilor, a dimensiunilor și fonturilor pentru text, crearea meniului de navigare (maximum 4 (patru) pagini: Homepage, Shop Page, Despre noi, Contact) și editarea inițială a paginilor. În cazul magazinului online creat prin intermediul Facebook/Instagram, Furnizorul va oferi configurarea paginii, crearea categoriilor și produselor, sincronizare e-shop (Woocommerce sau Shopify) cu pagina de Facebook/Instagram Shop, precum și crearea de tag-uri produse pentru postări.  

8.4.9. Dacă este cazul, personalizarea (inserare logo, imagini, text, produse etc) se va realiza exclusiv cu resursele/materialele furnizate de Client, pe răspunderea exclusivă a acestuia din urmă. În situația în care materialele fotografice puse la dispoziție de către Client nu corespund din punct de vedere calitativ, la libera sa alegere, Furnizorul poate pune la dispoziția Clientului maximum 3-4 imagini preluate de pe platformele gratuite de resurse media. Având în vedere că aceste resurse nu sunt create de Furnizor, nu ne putem asuma răspunderea pentru utilizarea acestora de către Client. 

8.4.10.  Produsul „magazin online” nu include numele de domeniu, servicii de mentenanță, hosting, actualizare de conținut, copyright, achiziționare și integrare procesator de plăți și suport tehnic. Acestea vor fi achiziționate de către client, pe cheltuiala și răspunderea sa. 

8.4.11. Clientul înțelege și acceptă că variantele de design/concept prezentate pe Site sunt doar cu titlu de exemplu, iar Furnizorul nu își asumă decât livrarea unui magazin online cu funcționalitățile menționate. În acest sens, Furnizorul nu își asumă și nu garantează că va livra Clientului un magazin online având același design ca cele prezentate cu titlu de exemplu. 

8.4.12. Având în vedere că produsul „magazin online” este realizat prin intermediul platformelor terțe, pe baza unor template-uri prestabilite, Furnizorul nu poate transmite mai multe drepturi decât cele prevăzute de aceste platforme și nu își poate asuma răspundere pentru o eventuală încălcare a unor drepturi de proprietate intelectuală sau de altă natură aparținând unor terți. Prezenta clauză este pe deplin aplicabilă și cu privire la resursele media preluate de pe platforme terțe. 

8.4.13. Orice alte funcționalități, aplicații, teme/template-uri care nu sunt oferite cu titlu gratuit sau cerințe ale Clientului urmând a fi tarifate suplimentar, dacă acestea sunt posibile iar Furnizorul este de acord cu realizarea acestora. 


C. Produsul „Business Facebook Page”

8.4.14. La achiziționarea produsului „Business Facebook Page”, Furnizorul va oferi Clientului următoarele: crearea contului/a paginii de Facebook, adăugare resurse media (imagini și text) și adăugarea unei secțiuni cu serviciile oferite de Client, în limita suportată și permisă de platforma Facebook. 

8.4.15. Personalizarea paginii (denumire, imagini, text) se va realiza exclusiv cu resursele/materialele furnizate de Client, pe răspunderea exclusivă a acestuia din urmă. În situația în care materialele fotografice puse la dispoziție de către Client nu corespund din punct de vedere calitativ, la libera sa alegere, Furnizorul poate pune la dispoziția Clientului maximum 3-4 imagini preluate de pe platformele gratuite de resurse media. Având în vedere că aceste resurse nu sunt create de Furnizor, nu ne putem asuma răspunderea pentru utilizarea acestora de către Client. 


D. Produsul „Google Maps”

8.4.16. Furnizorul va oferi Clientului următoarele: înregistrarea Clientului pe platforma Google My Business, adăugarea coordonatelor Clientului și informații despre activitatea acestuia (adresa Clientului, selectarea categoriei de business, date privind modul de oferire a serviciilor Clientului, adăugare descriere și imagini reprezentative pentru activitatea Clientului, adăugare număr de telefon, adresă de e-mail, website, dacă este cazul), respectiv introducerea acestor informații pe Google Maps, astfel încât Clientul să poată fi localizat.

8.4.17. Personalizarea (denumire, imagini, text) se va realiza exclusiv cu resursele/materialele furnizate de Client, pe răspunderea exclusivă a acestuia din urmă.


E. Produsul „Formulare online”

8.4.18. În funcție de opțiunea Clientului cu privire la tipul de formular (formular de comandă online, formular cu răspuns automatizat, formular care generează automat facturi, formular de review etc), Furnizorul va configura și, după caz, va automatiza formularul online dorit de Client, prin intermediul platformelor furnizate de terți (Google Forms, WordPress, Jotform etc), în limita disponibilă și permisă de aceste platforme. 


F. Produsul „Broșură – ofertă comercială” 

8.4.19. Furnizorul va realiza pentru Client un material digital de prezentare a activității Clientului, în următoarele condiții și limite:

 1. Broșura va cuprinde maximum 4 (patru) pagini față-verso;

 2. Broșura va fi realizată pe baza unei structuri standard, prestabilită de Furnizor (copertă, despre Client și echipă, oferta de produse/servicii, contact). 

8.4.20. Broșura va fi realizată exclusiv cu resursele/materialele furnizate de Client (denumire, imagini, text), pe răspunderea exclusivă a acestuia din urmă. În situația în care imaginile puse la dispoziție de către Client nu corespund din punct de vedere calitativ, la libera sa alegere, Furnizorul poate pune la dispoziția Clientului maximum 3-4 imagini preluate de pe platformele gratuite de resurse media. Având în vedere că aceste resurse nu sunt create de Furnizor, nu ne putem asuma răspunderea pentru utilizarea acestora de către Client. 


G. Produsul „Video-Ad de prezentare”

8.4.21. Furnizorul va realiza pentru Client un material video de prezentare a activității Clientului, în următoarele condiții și limite:

 1. Video-ad-ul de prezentare va avea maximum 30 (treizeci) de secunde;

 2. Furnizorul nu asigură video footage și/sau voice over;

 3. Video-ad-ul de prezentare va include exclusiv editarea și montajul resurselor/materialelor prevăzute la art. 8.4.22. 

8.4.22. Video-ul de prezentare va fi realizat exclusiv cu resursele/materialele furnizate de Client (denumire, imagini, text), pe răspunderea exclusivă a acestuia din urmă. În situația în care imaginile puse la dispoziție de către Client nu corespund din punct de vedere calitativ, la libera sa alegere, Furnizorul poate pune la dispoziția Clientului maximum 3-4 imagini preluate de pe platformele gratuite de resurse media. Având în vedere că aceste resurse nu sunt create de Furnizor, nu ne putem asuma răspunderea pentru utilizarea acestora de către Client. 


H. Produsul „Identitate vizuală – Logo”

8.4.23. În urma discuției inițiale cu Clientul și stabilirea unui brief, Furnizorul va intermedia realizarea logo-ului pentru Client, într-o variantă standard, simplă. 


 1. DECLARAȚII, GARANȚII ȘI RĂSPUNDERE


9.1. Clientul înțelege și acceptă că pentru produsele realizate prin intermediul unor platforme terțe se va supune termenilor și condițiilor proprii acestor platforme, asumându-și răspunderea integrală pentru conformarea la acestea, respectiv pentru orice consecință ce decurge din nerespectarea acestora. În acest sens, Furnizorul este exonerat de orice răspundere ce decurge din utilizarea, configurarea, dezvoltarea instrumentelor oferite de aceste platforme/produselor construite pe baza acestor instrumente, precum și din orice decizie a furnizorilor de platforme terțe de a înceta, restricționa ori limita drepturile de utilizare ori de altă natură ale Clientului. 

 

9.2. Furnizorul nu oferă Clientului nicio garanție cu privire la Produse și/sau cu privire la atingerea obiectivelor/rezultatelor stabilite de Client cu privire propria sa activitate și strategie. Nici noi, nici partenerii noștri, nu facem nicio declarație și nu oferim nicio garanție cu privire la orice acțiune sau aplicare de soluții/strategii de către Client ca urmare a furnizării/utilizării Produselor. Nu putem fi ținuți răspunzători pentru nicio pretinsă daună, directă sau indirectă. Clientul este singurul răspunzător pentru deciziile, acțiunile, strategiile și măsurile adoptate în urma achiziționării și utilizării Produselor și/sau utilizarea informațiilor de pe Site.

 

9.3. Furnizorul nu oferă și nu garantează Clientului soluții și măsuri de securitate și de conformitate cu legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal și cu alte prevederi legale incidente (precum, dar fără a se limita la acestea, prevederile legale privind protecția consumatorului, comerțul online, drepturi de proprietate intelectuală/industrială). Clientul este singurul responsabil pentru respectarea prevederilor legale aplicabile. 

 

9.4. Furnizorul nu poate garanta că Produsele descrise pe Site vor fi disponibile în orice moment pentru achiziționare ori că Furnizorul va avea în orice moment, imediat, capacitatea de a furniza Produsele în favoarea fiecărui Client. Furnizorul va depune eforturile rezonabile pentru a actualiza permanent informațiile și Produsele descrise pe Site, dar nu poate garanta că această actualizare se va realiza în timp real. 

 

9.5. Clientul înțelege că este posibil ca, în perioadele de supraaglomerare, Furnizorul să procedeze la întocmirea unor liste de așteptare, Clienții urmând a fi preluați în ordinea plasării Comenzilor. În acest caz, Furnizorul va informa Clientul, acesta din urmă având posibilitatea de a-și manifesta acordul în acest sens ori de a anula Comanda, cu restituirea de către Furnizor a oricăror sume achitate în temeiul Comenzii anulate și neonorate, total sau parțial. 

 

9.6. Furnizorul are dreptul de a executa cu întârziere ori de a anula orice Comandă/furnizare de Produse dacă acesta este împiedicat de motive care nu se află sub controlul sau voința sa, precum, dar fără a se limita la acestea, evenimente de forță majoră sau de caz fortuit, dezastre naturale, conflicte civile, războaie, greve, erori de funcționare a echipamentului tehnic, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel, interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erori de operare, măsuri ale furnizorilor de servicii de internet etc. 

 

9.7. Prestatorul nu răspunde, în nicio situație, pentru niciun fel de prejudicii (inclusiv pierderi/sustrageri de date) cauzate Utilizatorului/Clientului sau unei terțe persoane ca urmare a utilizării Site-ului, a furnizării și utilizării Produselor, ca urmare a acțiunilor Clientului / a nerespectării îndrumărilor primite în executarea contractului și/sau rezultate în baza sau în legătură cu Contractul. 

 

9.8. Nu putem garanta și nu putem fi responsabili în nicio situație pentru pierderile sau deteriorarile cauzate sau presupuse a fi cauzate prin utilizarea Site-ului nostru sau a Site-urilor/platformelor la care putem face trimitere ori din imposibilitatea utilizării acestui Site, respectiv din interpretarea eronată a conținutului Site-ului (inclusiv conținutul Termenilor și Condițiilor). Prezenta clauză se aplică pe deplin și cu privire la platformele utilizate pentru crearea,  furnizarea și utilizarea Produselor. 


9.9. Utilizatorii/Clienții înțeleg și acceptă că utilizarea Site-ului poate fi afectată de anumite condiții obiective, iar utilizarea se face pe răspunderea acestora. Proprietarul Site-ului nu poate fi ținut răspunzător, în nicio situație, pentru informațiile și orice alte date conținute pe Site, precum și pentru orice activitate sau efect legal derivând din utilizarea Site-ului. 


9.10. Utilizatorii/Clienții înțeleg și acceptă că Operatorul este absolvit de orice răspundere în eventualitatea opririi, întreruperii, funcționării cu dificultate, existența unor disfuncționalități sau erori în funcționarea Site-ului. Operatorul este exonerat de orice răspundere în caz de erori de funcționare a echipamentului tehnic, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel, interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erori de operare, măsuri ale furnizorilor de servicii de internet etc. 


9.11. Furnizorul nu este responsabil și nu își asumă niciun fel de costuri și/sau condiții, măsuri, acțiuni suplimentare impuse de terții furnizori de platforme utilizate în realizarea Produselor și/sau de legislația incidentă în sarcina Clientului. 


9.12. Clientul înțelege și acceptă că este posibil ca pentru realizarea și/sau utilizarea Produselor să fie impusă în sarcina Clientului și/sau să fie necesară îndeplinirea anumitor cerințe/măsuri prealabile (precum, dar fără a se limita la acestea, crearea unui cont de Gmail, crearea unei pagini de Facebook/Instagram, achiziționarea unui nume de domeniu etc). Toate aceste cerințe/condiții sunt în sarcina exclusivă a Clientului, pe propria sa cheltuială, neîndeplinirea acestora putând atrage imposibilitatea de realizare și furnizare a Produselor. 


9.13. Furnizorul nu oferă sub nicio formă Clientului consultanță, asistență, suport post implementare/suport tehnic, mentenanță, training, administrare, hosting ș.a.m.d. cu privire la Produse.  

 

9.14. Furnizorul nu pot garanta și nu își poate asuma răspunderea, sub nicio formă, pentru platformele și/sau instrumentele oferite sub licență liberă de furnizori terți și/sau pentru decizia acestora de a înceta, restricționa ori limita dreptul de utilizare. Clientul înțelege că aceste platforme/instrumente sunt oferite conform termenilor și condițiilor stabilite de către furnizorii terți și că ele vor fi puse la dispoziție în forma/versiunea în care se găsesc la momentul furnizării Produselor. Fiind instrumente care nu aparțin și nu se află sub controlul nostru, nu putem garanta și nu putem fi responsabili, în nicio situație, pentru disponibilitatea, funcționarea, funcționalitățile, pierderile, sustragerile de date, blocarea sau limitarea utilizării instrumentele, platformele, Produsele de către Client. 

 

X. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 

10.1. Denumirea, logo-ul, conținutul Site-ului, elementele grafice și de design, fotografiile, imaginile, semnele, textele, materialele video, cursurile, specificațiile produselor, precum și orice alte materiale transmise sub orice formă către Utilizatori/Clienți (prin vizualizare directă pe site ori prin orice alte mijloace care aparțin sau au legătură cu Site-ul), precum și orice alte elemente ale Site-ului sunt proprietatea Operatorului/Furnizorului și sunt protejate de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală.

 

10.2. Prin excepție de la art. 10.1, nu aparțin Operatorului/Furnizorului materialele, de orice natură, puse la dispoziția Utilizatorilor/Clienților pe Site, cu privire la care s-a indicat un alt titular de drepturi de proprietate intelectuală ori pentru care s-a arătat sursa materialului. 

 

10.3. Utilizatorii/Clienții nu dobândesc niciun drept de proprietate ori de altă natură asupra sau în legătură cu Site-ul și cu întregul conținut al acestuia ori asupra, fără a se limita la acestea, materialelor (de orice natură și sub orice formă), metodologiilor, bazelor de date, conținut ș.a.m.d. puse la dispoziție de către Furnizor sau cu care Utilizatorul/Clientul a avut contact cu prilejul executării Contractului Digital Origins oferă numai un drept de utilizare a Site-ului, în scop de informare și plasare Comenzi, conform Termenilor și condițiilor. 


10.4. Toate programele software utilizate pe Site și/sau în realizarea/furnizarea Produselor sunt proprietatea Furnizorului, cu excepția programelor software de tip open source și a celor care aparțin terților furnizori de platforme/instrumente digitale, dacă este cazul. Tot conținutul software-ului, elaborarea acestuia și software-ul în totalitate sunt protejate de legile privind drepturile de autor. Orice utilizare ce excede scopului prevăzut în Termenii și Condițiile de Utilizare, inclusiv reproducerea, modificarea, distribuirea, transmiterea, afișarea, comercializarea nu sunt permise și atrag răspunderea celui în culpă. 


10.5. Clientul înțelege și acceptă că asupra Produselor va opera cesiunea drepturilor de proprietate intelectuală, numai dacă Produsul/componentele Produsului sunt susceptibile de protecție. În acest sens, Clientul înțelege că produsele vor fi realizate pe baza unor template-uri open source sau achiziționate de la terțe părți pentru Client, astfel că Furnizorul nu poate transmite decât drepturile asupra produsului final, personalizat cu materialele și resursele Clientului. Cu privire la materialele/resursele media furnizate de Client, acesta este și rămâne proprietarul exclusiv al acestora. Cu privire la materialele/instrumentele/resursele media/platformele furnizate Clientului de către Furnizor prin intermediul platformelor gratuite, Clientul dobândește numai un drept de utilizare, conform termenilor și condițiilor acestor platforme. 


10.6. În sensul articolelor precedente, Produsele pot fi utilizate exclusiv în scopul pentru care acestea au fost puse la dispoziție. De asemenea, resursele puse la dispoziția Clientului de către Furnizor cu scopul ghidării acestuia în utilizarea/administrarea Produselor vor fi utilizate de către Client exclusiv în acest scop; cu privire la acestea Furnizorul oferă Clientului exclusiv un drept de utilizare, putând fi utilizate de Client exclusiv în scopul pentru care acestea au fost puse la dispoziție, în scop necomercial, fără nicio intenție de obținere a unor beneficii, de orice natură, pentru sine sau pentru altul. Este strict interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuirea totală sau parțială, în aceeași formă sau într-o formă modificată a acestor resurse. De asemenea, Clientul nu va replica, copia, dezvolta în mod similar sau identic metodologia, procesele și întreaga experiență oferită de Furnizor conform prezentului document.


10.7. Utilizatorilor/Clienților le este interzis să realizeze acte care pot conduce la afectarea conținutului Site-ului și/sau a elementelor de securitate ale Site-ului ori a elementelor Site-ului menite să asigure protecția drepturilor de proprietate intelectuală și a datelor cu caracter personal.


10.8. Încălcarea prevederilor prezentului capitol va atrage răspunderea potrivit legislației în vigoare.


XI. CONFIDENȚIALITATE


11.1. Utilizatorul/Clientul și Furnizorul se angajează să respecte confidențialitatea deplină a tuturor informațiilor, datelor (inclusiv datele cu caracter personal) și documentelor (inclusiv corespondența purtată între Client și Furnizor), de orice natură, pe orice suport și în orice formă s-ar găsi – orale, scrise, vizuale, în format fizic și/sau în format electronic, pe computer sau echipamente periferice (hard disk, stick, dispozitive de înregistrare, stocare și arhivare, inclusiv sisteme de stocare cloud) și indiferent dacă sunt marcate sau nu ca fiind confidențiale.


11.2. În acest sens, nici Utilizatorul/Clientul, nici Furnizorul nu vor divulga unei terțe persoane, direct sau indirect, și nu vor folosi, în interes propriu sau în interesul unei terțe persoane, în scop comercial sau în orice alt scop, nici una dintre informațiile, datele și documentele confidențiale la care au acces în orice mod sau pe care una dintre părți le-a dezvoltat în temeiul contractului. Informațiile, datele și documentele vor fi utilizate exclusiv în scopul prestării Serviciilor/încheierea și executarea contractului, respectiv îndeplinirea obligațiilor legale. 


11.3. Părțile vor lua toate măsurile tehnice și organizatorice pentru a împiedica accesul neautorizat, dezvăluirea neautorizată, pierderea, sustragerea ori deteriorarea informațiilor, datelor și documentelor confidențiale. Partea care dezvăluie va păstra dreptul de proprietate asupra tuturor Informațiilor Confidențiale, datelor și documentelor, inclusiv asupra materialelor și datelor furnizate, care au rezultat sau care au fost redactate ca urmare a accesului la aceste Informații Confidențiale sau orice alte materiale în legătură cu acestea. Partea căreia i-au fost dezvăluite informațiile confidențiale nu are niciun drept, direct sau indirect, asupra Informațiilor, documentelor, datelor confidențiale. 


11.4. Dacă o parte constată că informațiile, datele, documentele confidențiale au fost, în mod neautorizat, deconspirate, pierdute, sustrase, deteriorate sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite ori dacă un terț solicită dezvăluirea unor date, informații, documente confidențiale, indiferent dacă este sau nu autorizat să le primească, va înștiința prompt cealaltă parte, oferind toate informațiile relevante. 


11.5. Prevederile prezentului capitol nu se aplică Informațiilor Confidențiale/Documentelor în privința cărora partea interesată demonstrează că:

a)    Au devenit publice, înainte de a fi dezvăluite de către parte, în alt mod decât ca rezultat al unei dezvăluiri neautorizate făcute de această parte;

b) Au fost în mod legal în posesia părții interesate înaintea divulgării (cu condiția ca acest aspect să rezulte din evidențele/arhiva acestei părți);

c)    Dezvăluirea a fost dispusă în baza legii sau a actelor oricărei autorități sau instanțe competente, dar numai în scopul unei asemenea divulgări și în măsura cerută de un asemenea act sau lege. 


11.6. Utilizatorul/Clientul se va abține de la folosirea informațiilor, datelor, documentelor confidențiale dezvăluite de Prestator sau de care a luat cunoștință cu prilejul executării contractului, în interes propriu și/sau în interesul unei terțe părți, în scop comercial sau în alt scop, precum și de la preluarea, dezvoltarea, implementarea, comercializarea  programelor, metodologiilor, activităților, serviciilor și/sau produselor identice sau similare celor prestate în favoarea Clientului ori celor create, dezvoltate, îmbunătățite, implementate ori comercializate de către Furnizor în desfășurarea activității sale, la care Clientul a avut acces sau cu care Clientul a intrat în contact, în orice mod. 


11.7. Prin acceptarea Termenilor și condițiilor, Clientul permite Furnizorului să menționeze că a acționat/furnizat Produse pentru acesta, calitatea de client și produsele furnizate, și oferă Furnizorului, cu titlu gratuit, dreptul de a folosi denumirea și logo-ul Clientului pe Site, pe rețelele sociale și profesionale ale Operatorului/Furnizorului, în materialele Operatorului/Furnizorului promovate în mediul virtual, în materialele tipărite (flyere, afișe, broșuri, materiale/invitații la participare evenimente organizate de Operator/Furnizor, materiale de prezentare ș.a.) utilizate în scopul declarat, în materialele de prezentare a serviciilor pentru parteneri/clienți, precum și în cadrul comunicatelor de presă. Denumirea și logo-ul Clientului vor fi folosite de Operator/Furnizor exclusiv în scopul declarat prin prezentul document. 


XII. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


12.1. Operatorul/Furnizorul prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor/Clienților care completează Chestionarul,  plasează o comandă și/sau ne contactează prin oricare dintre modalitățile prevăzute pe Site, în condiții de siguranță și numai pentru scopuri specifice. 


12.2. Orice persoană interesată poate consulta Politica de confidențialitate disponibilă pe Site.


XIII. FORȚA MAJORĂ 


13.1. Prestatorul este exonerat de răspundere pentru neexecutarea ori executarea cu întârziere a obligațiilor/prestării Serviciilor  în cazuri de forță majoră, astfel cum este definită de legislația națională în vigoare. 


13.2. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 6 (șase) luni, fiecare parte poate renunța la executarea pe viitor a contractului și poate considera contractul încetat. În acest caz, niciuna dintre părți nu are dreptul de a solicita despăgubiri celeilalte Părți.


XIV.  ÎNCETAREA CONTRACTULUI


14.1. Contractul dintre părți încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești ori alte formalități, în următoarele condiții:

a) Prin îndeplinirea obiectului Contractului;

b) Prin acordul ambelor Părți;

c) Prin reziliere, în caz de încălcare de către Client a uneia sau mai multor obligații asumate prin Contract. În aceste situații, rezilierea operează de plin drept, fără punere în întârziere, rezultând din simplul fapt al neexecutării, fără o notificare scrisă, fără acordarea unui termen de preaviz și fără a mai fi necesară intervenția unui/unei tribunal arbitral/instanțe judecătorești. Clientul este de drept în întârziere prin simplul fapt al neexecutării obligației/executării cu întârziere sau în mod necorespunzător. În aceste condiții, Clientul  nu este îndreptățit la restituirea prețului achitat;

d) Prin denunțare unilaterală a Contractului, din inițiativa Furnizorului, din orice motiv, fără acordarea unui termen de preaviz, prin notificare scrisă. În aceste situații, Furnizorul va restitui Clientului suma achitată – integral, dacă nu a început executarea Contractului, respectiv realizarea produselor, sau parțial, dacă a început executarea Contractului, proporțional cu partea rămasă neexecutată. 

14.2. În urma rundelor de feedback prevăzute de prezentul document, Clientului i se va furniza Produsul conform discuțiilor aferente ultimei runde de feedback. Clientul nu va putea refuza Produsul decât dacă acesta nu întrunește specificațiile esențiale disponibile pe Site sau comunicate Clientului de către Furnizor. 

14.3. Încetarea Contractului nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente ale Clientului. Încetarea prezentului Contract nu dă naștere dreptului Clientului de a obține restituirea sumelor achitate în avans, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 14.1 lit. b) și d), numai dacă nu a început executarea Contractului. Dacă la momentul încetării Contractului produsele au fost furnizate parțial, se va restitui numai suma aferentă produselor/componentelor produselor nerealizate/nefurnizate.

14.4. În caz de reziliere a Contractului din culpa Clientului, Furnizorul nu va restitui Clientului prețul achitat și are dreptul la repararea integrală a prejudiciului.

14.5. Clientul va exonera de răspundere și nu va demara niciun demers administrativ sau judiciar (plângere, sesizare, cerere de chemare în judecată, reclamație etc) împotriva Furnizorului cu privire la pretenții și solicitări ridicate de terțe persoane rezultând din utilizarea Produselor, prelucrarea datelor cu caracter personal și/sau cu privire la orice pierderi (directe sau indirecte), costuri, cereri de chemare în judecată, sesizări, plângeri, reclamații, pretenții, beneficiu nerealizat, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) rezultate din încălcarea de către Client a prezentului Contract, a termenilor și condițiilor de utilizare a produselor, instrumentelor, platformelor utilizate în realizarea produselor și/sau puse la dispoziție în cadrul Contractului și/sau din încălcarea prevederilor legale în vigoare. 

14.6. Pentru situațiile în care Furnizorul poate fi ținut răspunzător, pentru oricare și toate prejudiciile cauzate Clientului, răspunderea Furnizorului va fi limitată la prețul aferent Produsului contractat de Client. 


XV. SESIZĂRI ȘI RECLAMAȚII. LITIGII. 


15.1. Utilizatorii/Clienții pot formula sesizări și reclamații cu privire la Comenzi și Serviciile achiziționate. Acestea vor fi comunicate Furnizorului prin e-mail, la adresa menționată pe Site la secțiunea „Contact”. 


15.2. Furnizorul va soluționa sesizările și reclamațiile în termen de 20 de zile calendaristice de la data recepționării acestora. 


15.3. Părțile convin să depună eforturi pentru soluționarea pe cale amiabilă a oricărui diferend decurgând din prezentul contract sau având legătură cu acesta. Dacă acest lucru nu este posibil, eventualele litigii vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competente potrivit legii.


15.4. Clientul se poate informa cu privire la procedura de soluționare online a litigiilor accesând portalul Comisiei Europene. 


15.5. Prezentul contract va fi guvernat, interpretat și executat în conformitate cu legislația română.


XVI. ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAMUL „IMM ÎN ONLINE”


16.1. Programul „IMM în Online” este un program gratuit, exclusiv online, de sprijin în digitalizare pentru întreprinderile mici și mijlocii din România, indiferent de obiectul de activitate, organizat și desfășurat de către Operator, în parteneriat cu Asociația Digital Nation, persoană juridică română fără scop patrimonial, cu sediul în București, Str. Industriilor nr. 56, bl. 6, sc. B, et. 2, ap. 99, Sector 3, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 3 București sub nr. 22/24.02.2015, CUI 34176347. Prin înscrierea în Program, IMM-urile vor avea acces la o comunitate de suport pe bază de comunitate, la ghiduri, resurse și consultanță gratuită în finanțare, marketing online etc. 


16.2. Criteriile de eligibilitate pentru accesarea Programului „IMM în Online” sunt cele prevăzute de art. 5.1-5.2 din prezentul document. 


16.3. IMM-urile interesate de Programul „IMM în Online” pot solicita înscrierea prin completarea și transmiterea formularului disponibil pe Site, în vederea verificării de către Operator a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate. Completarea și transmiterea formularului nu garantează, sub nicio formă, acceptarea și accesul în Program. 


16.4. În sensul art. 16.3, Operatorul va analiza solicitarea persoanei interesate și va decide, în mod liber, acceptarea sau respingerea solicitării de înscriere în Program, informând solicitantul în acest sens. Dacă va fi acceptat, solicitantul va primi instrucțiuni și datele de acces în contul aferent platformei IMM în Online. 


16.5. Accesarea Programului „IMM în Online” nu presupune din partea solicitantului acceptat plata vreunei taxe ori a vreunei alte sume către Operator. 


16.6. Accesarea și parcurgerea Programului „IMM în Online” vor fi reglementate de Termenii și condițiile aferente platformei IMM în Online, obligatorii pentru toți participanții. 


16.7. Operatorul poate decide, în orice moment și în mod liber, modificarea structurii și a condițiilor de desfășurare a Programului, precum și încetarea Programului „IMM în Online”, fără a putea fi ținut răspunzător față de solicitantul acceptat în Program. 


XVII. NOTIFICĂRI


16.1. Orice notificare/comunicare între Utilizator/Client și Furnizor va fi emisă în scris și va fi trimisă la adresa de email disponibilă pe Site în secţiunea „Contact”.